محقق و نويسنده برتر "مديريت فناوری" سال 1389

  کارشناس نمونه بخش دانش فنی شرکت "مرکز تکنولوژی نير

  رييس واحد برتر پشتيبانی "پژوهشگاه صنعت نفت"

  مقاله برتر دومين همايش توسعه فناوری صنعت نفت

  پژوهشگر برتر مديريت فناوری صنعت نفت در سال 1389

  مترجم کتاب شايسته تقدير فصل بهار 1387 کشور

  مقاله برتر چهارمين کنفرانس ملی مديريت فناوری

  کتاب برتر جشنواره بین‌المللی تحقیق و توسعه


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.