ناآشناپنداری در خدمت نوآوری
توان ناآشناپنداری برای همه شرکت‌هايي که به دنبال نوآوری هستند کليدی است. با اين وجود، در شرايط کنونی ايران، اين توانمندی می‌تواند گوهری مديريتی در بسياری از سازمان‌های دولتی باشد که حمکران بخش عمده اقتصاد کشور هستند. در ايران، نسلی از مديران محترم، چندين دهه است که سکان راهبری سازمان‌های دولتی را در دست دارند و با قبول مسئوليت‌های مختلف، بين اين سازمان‌ها جابه‌جا می‌شوند. متاسفانه بيشتر اين مديران ...

۱۳۹۵/۱۱/۲۲ :تاريخ   8 نظر

  پلاسکوی اقتصاد نفتی
ديدن فيلم‌های تکان‌دهنده فروريختن ساختمان پلاسکو، فروريختن قريب‌الوقوع پايه‌هایِ اقتصادِ نفتی ...

۱۳۹۵/۱۱/۸ :تاريخ   6 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.