سونامی تعطيلی توليد داخلی و سياست‌های ناکافی
در زمان تحريم‌ که بنگاه‌های اقتصادی کشور برای بقا تلاش می‌کردند، اقتصاد جهانی دچار تحولی شگرف شد. دور ماندن ناگزير از تعاملات بين‌المللی اقتصادی، اگر چه برکاتی داشته، هم‌زمان باعث شد که مديران و تحليل‌گران صنعت و اقتصاد کشور، آن تحول شگرف را آنگونه که بايد نبينند و پيامدهای کوتاه و بلندمدت آن را درک نکنند. اما مدتی است که امواج سونامی‌وار آن تحول شگرف، به مرزهای اقتصاد و صنعت کشور رسيده و تعطيلی گسترده توليد داخلی را شروع کرده است. با ادامه شرايط و سياست‌های موجود، متاسفانه موج تعطيلیِ کارخانجات

۱۳۹۵/۴/۲۶ :تاريخ   3 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.