سرکوب رویاپردازی
امروزه فضای عمومی کشور به گونه‌ای است که روياپردازی به دست خودمان سرکوب و جمعِ اندکِ روياپردازان فراری داده می‌شوند. نظام آموزشی کشور به روشنی و آشکارا قاتل روياپردازی است. کودکان ...

۱۳۹۵/۹/۲۷ :تاريخ   5 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.