کتابی خواندنی از جنس هشدار
اين کتاب ارزشمند با معرفی مفهوم انفجار ديجيتال شروع می‌شود و به تدريج و لايه لايه عمق باورنکردنی تاثير اين انفجار بر زندگی ما را رو می‌کند. وقتی کار به اينجا می‌رسد، نگاهی به دور و برتان خواهيد انداخت و از شدت نقض حريم خصوصی‌تان متعجب و هراسناک خواهيد شد.

۱۳۹۶/۱/۳۱ :تاريخ   0 نظر

  زمينگير نفت‌سيرتی شده‌ايم!
چند روز پيش از مجتمع فرهنگی و هنری "ديدی" در ایزدشهر مازندران ديدن کردم. به محض ورود به اين مجتمع بی‌نظير، با منظره‌ای روبه‌رو شدم که انتظار آن را نداشتم. منظره‌ای که انسان را ميخکوب می‌کرد. مبهوت نگاه می‌کردم و نمی‌توانستم لب به سخن باز کنم. در برابرم ...

۱۳۹۶/۱/۲۹ :تاريخ   3 نظر

  فرصت تاريخی آفرينش و ماندگاری!
پرونده يک سالِ ديگر در دفتر زندگی‌مان بسته شد. اين دفتر، بسته و مهر و موم شده و تا روز حساب و کتاب گشوده نخواهد شد. اکنون جا دارد از خود بپرسيم که نقطه اوج اين حضور يک‌ساله کجا بود؟ تاريخ ما را به خاطر کدامين برگِ اين دفتر خواهد ستود؟ آيا توانستيم در اين بازه يک‌ساله رد پایی ماندگار از خود برجای گذاريم؟ اگر طرح بی‌تعارف اين پرسش‌ها ...

۱۳۹۶/۱/۲۰ :تاريخ   5 نظر


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.