مبانی تئوريک نوآوری باز
۱۳۹۰/۱۲/۲

 

دلايل فراگير شدن اقبال به نوآوری باز و تبديل شدن آن به پارادايم برتر نوآوری از نگاه‌های مختلف مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. هنری چسبرو در نخستين کتاب خود (2003) از چهار عامل زير به عنوان عوامل فروريزی پارادايم نوآوری بسته و اقبال شرکت‌ها به نوآوری باز اسم ‌برده ‌است:

·        افزايش دسترسی به کارگران ماهر و جابه‌جايي بيشتر آنها

·        بازار سرمايه‌گذاری خطر پذير

·        گزينه‌های بيرونی برای ايده‌های روی قفس مانده

·        توان فزاينده تامين‌کنندگان بيرونی

اما دليل رفتن شرکت‌ها به سوی شکل دادن شبکه‌ها يا پيمان‌های راهبردی (يا همان باز عمل کردن) را می‌توان از نگاه تئوری‌های مختلف حوزه مديريت و اقتصاد هم بررسی کرد. خود چسبرو به يک دليل اصلی از اين کار خودداری کرده است. وی کتاب خود را برای مديران صنعت (نه اساتيد مديريت) نوشته است و به همين دلايل به مباحث تئوريک عميق نپرداخته است. البته استقبال فراوان از کتاب‌های وی تا اندازه زيادی ريشه در همين هنر ساده و کاربردی نوشتن برای مديران صنعت دارد (البته استثنائاً مخاطب کتاب سال 2006 وی با نام نوآوری باز: پژوهشی در يک پارادايم نوين، که با همکاری گروهی از دانشگاهيان نوشته شده، جامعه دانشگاهی بوده است).

اما دانشجويان و پژوهشگران نوآوری باز حتماً بايد مبانی تئوريک گرايش شرکت‌ها به رفتارهای باز را بشناسند. مهم‌ترين توجیهات تئوريک بر اقتصاد هزينه مبادله*، ديدگاه منبع-پايه**و رويکرد توانمندی پويا***استوارند. اقتصاد هزينه مبادله بر کاهش هزينه و ريسک به علت ورود به همکاری تاکید دارد، در حالی که ديدگاه منبع-پايه دستيابی به دارايي‌های مکمل (چه در حالت ايستای ديدگاه منبع-پايه يا حالت پويای رويکرد توانمندی پويا) را شيوه‌ای برای يادگيری می‌داند.

بايد بگويم که درک مبانی اقتصاد هزينه مبادله (که اليور ويليامسون به خاطر آن در سال 2009 جايزه نوبل اقتصاد را گرفت) به هيچ وجه کار ساده‌ای نيست. دنبال منبع مناسبی برای معرفی بودم که به مقاله آقای علينصيري اقدم (اقتصاد هزينه مبادله) بر خوردم. انصافاً ايشان زحمت ارزشمندی کشيده‌اند که اين مفهوم را به فارسی منتقل کنند. بی شک یافتن معادل فارسی برای بسياری از واژه‌های اين حوزه از اقتصاد کار آسانی نبوده است.

اما در مورد نگاه منبع-پايه و توجيه آن برای گرايش‌ شرکت‌ها به همکاری هيچ چيزی بهتر از مقاله بسيار ارزشمند (سودبردن از نوآوری) ديويد تيس نيست که در سال 1986 در ژورنال ريسرچ پالسی چاپ کرده و هنوز هم پرارجاع ترين مقاله اين ژورنال است.

مطالعه اين دو مقاله را به علاقمندان به مبانی تئوريک نوآوری باز توصيه می‌کنم. ضمناً عکس بالا هم مربوط به آقای ويليامسون است!

 ----------------------------------------------------

 *Transaction Cost Economics

**Resource based view

***Dynamic Capabilities approach

 

نظر کاربران

عايل بود و استفاده كرديم. براي بنده نقش سرمايه گذاران خطرپذير جالب و الهام بخش بود.
نوشته شده توسط مهدي كنعاني در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۶
1
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.