نوآوری باز و کد باز
۱۳۹۱/۷/۱۴

 

 نزديکی دو مفهوم نوآوری باز (Open Innovation) و کد باز (Open source) باعث شده که بسياری اين دو را هم‌معنی تلقی کنند و گاهی به‌جای يکديگر به کار گيرند. به ويژه گاهی از نوآوری باز برای توصيف روش‌های کد باز در توسعه نرم‌افزار استفاده می‌شود.

بايد گفت که اين دو مفهوم با هم اشتراکاتی دارند همچون استفاده بيشتر از منابع برون‌سازمانی اطلاعات برای ارزش‌آفرينی. اما تفاوت اصلی در اين است که در نوآوری باز از مدل کسب‌وکار به عنوان منبع اصلی آفرينش و تصاحب ارزش نام برده می‌شود. همين نقش مدل کسب‌وکار به سازمان‌ها امکان می‌دهد که جايگاه خود را در بلند مدت در زنجيره ارزش صنعت حفظ کنند. در حالی‌که کد باز بر ارزش‌آفرينی در کل زنجيره ارزش تاکيد دارد و هواخواهان آن تصاحب ارزش ‌را بی‌اهميت می‌دانند.

همين تفاوت تا اندازه زيادی در مقايسه فضای علمی حاکم بر "نوآوری باز" و نوآوری کاربر-پايه" نيز حاکم است. به بيان ديگر، در نوشتارهای "نوآوری کاربر-پايه" کم‌تر می‌توان نقش مهمی برای مدل کسب‌وکار و به ويژه اهميت راهبرد تصاحب ارزش در طول زنجيره ارزش يافت. البته بايد اشاره کنم که نقش مدل کسب‌وکار در نوآوری باز در ابتدا تا اين اندازه مورد توجه نبود. برای نمونه در کتاب سال 2003 هنری چسبرو کم‌تر اثری از مدل کسب‌وکار می‌بينيم. اما به تدريج تاکيد بيشتری بر نقش آن در نوشتار نوآوری باز شد و اکنون می‌توان ادعا کرد که مفهوم مدل کسب‌وکار از ستون‌های نوشتار نوآوری باز به شمار می‌رود.

 

هنری چسبرو خواندن مقاله زير را برای مقايسه بيشتر دو مفهوم نوآوری باز و کد باز پيشنهاد می‌کند (با کليک کردن روی عنوان مقاله می‌توانيد متن کامل آن‌را دريافت کنيد):

 

J. West and M. Bogers,‘‘Contrasting Innovation Creation and Commercialization within Open, User and Cumulative Innovation’’(paper presented at the Academy of Management, Montreal, 2010).

 

 

نظر کاربران


نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.